REGULAMIN USŁUG INTERNETOWYCH
REGULAMIN WAŻNY OD DNIA 10.05.2006 r.
 1. Ten dokument stanowi umowę pomiędzy netaX.pl a Klientem wynajmującym serwer wirtualny lub host ( serwer www ).
 2. Składając zamówienie Klient uznaje wszystkie punkty niniejszego regulaminu za obowiązujące.
 3. NETAX.PL zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, o których powiadomi wszystkich Klientów pocztą elektroniczną.
 4. Po otrzymaniu zamówienia uruchamiamy usługę pod tymczasowym adresem i w niepełnym zakresie. Wysyłamy pocztą elektroniczną kalkulację cenową i prosimy o przelanie obliczonej kwoty w terminie 14 dni na nasze konto. Po otrzymaniu przelewu i upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy, wysyłamy fakturę VAT oraz udostępniamy zamówiony host lub serwer wirtualny w pełnym zakresie (1-2 dni od chwili otrzymania przelewu lub e-maila z dowodem wpłaty, nie licząc sobót, niedziel i świąt). Aktywacja usługi następuje drugiego dnia (nie licząc sobót, niedziel i świąt), jeśli klient opłacił usługę gotówką.
 5. W pierwszej fakturze zawarte zostaną koszty instalacji oraz pełny abonament (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dłużej) wybrany i opłacony przez zamawiającego. Kolejne opłaty należy wpłacać do dnia 25 miesiąca poprzedzającego okres abonamentowy po otrzymaniu faktury VAT lub informacji o zakończeniu okresu opłaconego pocztą elektroniczną.
 6. Czas zarejestrowania domeny nie jest zależny od firmy NETAX.PL . Rejestracji w NASK (lub innej instytucji rejestrującej domeny) dokonuje Klient samodzielnie lub zleca to firmie NETAX.PL . Aktualne ceny są prezentowane na stronach NASK i innych organów rejestrujących.
 7. Po rejestracji domena staje się własnością Klienta, nawet w przypadku przeniesienia jej w inne miejsce.
 8. Klient może wykorzystywać host lub serwer wirtulany w ramach jego pełnych możliwości technicznych, nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem i niezgodnych z etyką (np. materiałów rasistowskich lub pornografii z udziałem nieletnich, zwierząt lub sugerującą przemoc fizyczną oraz nielegalnych plików typu: mp3, crack itp.).
 9. Klient jest odpowiedzialny za treści i materiały zamieszczone na swoim hoście i serwerze wirtualnym.
 10. Klient ma prawo zrezygnować z usług NETAX.PL, wysyłając o tym informację pocztą elektroniczną lub listem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. NETAX.PL w żadnym przypadku nie zwraca kwoty stanowiącej różnicę między wykorzystanym a nie wykorzystanym abonamentem. W przypadku rezygnacji usługa zostanie wyłączona po opłaconym okresie abonamentowym.
 11. NETAX.PL ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi o czym powiadomi pocztą elektroniczną z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi posiadać wyjątkowo ważny powód.
 12. NETAX.PL ma prawo wyłączyć host lub serwer wirtualny natychmiast (zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi) jeśli:
  1. Klient złamie postanowienia niniejszego Regulaminu, polskiego prawa lub Netykiety
  2. Klient będzie używał hosta lub serwera wirtualnego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  3. Klient będzie zalegał z opłatami dłużej niż 14 dni.
  W przypadkach określonych w pkt 12 NETAX.PL nie zwraca wpłaconych a nie wykorzystanych opłat abonamentowych.
 13. Serwery NETAX są do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. NETAX.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opó?nienia, utraty danych, przerwy w działaniu hosta lub serwera wirtualnego itp. spowodowane nieprzewidzianymi awariami, klęskami, przerwami w łączach itp.
 14. NETAX.PL zastrzega sobie prawo do robienia niezbędnych przerw w celu dokonania konserwacji i przeglądu serwerów. Przerwy takie ograniczone będą do niezbędnego minimum a konserwacje przeprowadzane głównie w godzinach nocnych.